جستجو

لیست داخلی‌های بیمارستان

1- آقای دکتر محمدعلی جوادی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و موسس بیمارستان

2- آقای دکتر حسین ضیایی اردکانی مدیرعامل بیمارستان

3- آقای کلهر مدیر بیمارستان

4- آقای محمد حاجی پور ریاست امور اداری

5- آقای رضا محمدزاده ریاست امور مالی

6- خانم توران گل نژاد مدیر پرستاری

7- آقای رسول عیوض زاده مسئول حراست

8- خانم سمیرا صادقی مسئول پذیرش

9- آقای سعید انصاری مسئول اپتومتری

10- آقای مهدی گیوه کی مسئول دفتر بهبود کیفیت

11- آقای صادق واحدی سرپرستار اتاق عمل

12- آقای رضا سیفان مسئول بیهوشی

13- خانم ثریا نادری سرپرستار اتاق عمل لیزیک

14- خانم فهمیه بیگی سرپرستار بخش سی اس آر(CSSD)

15- خانم مریم میرزا احمدی سرپرستار اتاق عمل تزریق