جستجو

بازدید اعضا از بیمارستان

بازدید اعضا از بیمارستان

بازدید از بیمارستان قبل از افتتاحیه توسط برخی از اعضاء هیئت مدیره و همکاران بیمارستان و هیئت همراه انجام شد.

برای ملاحظه تصاویر مربوطه به بخش گالری وب سایت مراجعه نمایید.